Fallskader - pasienter

Fall på sykehus - Relevante bakgrunnsdata fra Helse Bergen HF

 

Avviksmeldinger innhentet fra dataprogrammet ”Synergi” om fallfrekvens på baderom fra 2008 – juni  2012 - Helse Bergen

•Totalt 609 saker tilknyttet fall

•194 unike saker inneholder ordene toalett/do/bad/dusj

•32 % av alle fall har tilknytning til bad/toalett

I vår undersøkelse fra Hjerteavdelingen angående om pasienten var mer eller mindre utsatt for fall i testbadet, ble 4 av de 7 pasientene vurdert som mindre fallutsatte i testbadet. "Årsaken er alle håndtakene og nærhet til alle sammen uansett hvor man er i rommet."

 

Fall på sykehus [1]

Fall er et vanlig og alvorlig problem hos eldre mennesker. Årlig opplever i følge Elisabeth Østensvik,  omtrent 30 % av eldre hjemmeboende et fall. Fallraten på sykehus, rapportert i  utenlandske studier, er høyere og varierer mellom 2,27 og 6,12 per 1000 liggedager. Det er anslått at rundt 6 % av alle pasientfall på sykehus fører til alvorlige skader. I tillegg resulterer pasientfall til lengre liggetid,  operasjoner og tilleggsundersøkelser som f.eks. røntgen. Fall skjer hyppigst på pasientens rom, ofte nær pasientens seng. I tillegg faller pasienter ofte på toalettet og badet. Pasientfall er den hyppigst rapporterte uønskede hendelsen på sykehus både i Norge og internasjonalt, og har et stort forbedringspotensiale. Morse [2] har trukket fram at ca. to av tre fall ved sykehus kan forebygges.

 

Samfunnsøkonomi

Pasientfall har også en samfunnsøkonomisk side. I 1999 pådro 250 pasienter seg alvorlige bruddskader som følge av fall under innleggelse på sykehus i Norge [3]. Da det er anslått at et lårhalsbrudd pga. fall koster ca. 250 000 kr  [4], vil dette beløpe seg til 50,6 millioner kroner årlig.

 

 

[1] Karakteristika ved pasientfall på sykehus, VÅRD I NORDEN 3/2007. PUBL. NO. 85 VOL. 27 NO. 3 PP 13–18, Elisabeth Østensvik,

[2] Morse JM. Preventing patient falls. London: Sage publications; 1997

[3] Statens helsetilsyn. Elle-meldedeg fortelle. Årsrapport fra Meldesentralen; 2000. URL: http://www.helsetilsynet.no/upload/publikasjoner/meldesentralen/meldesentralen_aarsmelding_2000_ik2763.pdf 

[4] Andersen L, Sønbø Kristiansen I, Falch J, Aursnes I. Cost effectiveness of alendronate for the prevention of osteoporotic fractures in Norwegian women. Working paper 11/95. Oslo: Statens institutt for folkehelse; 1995

BANO Helse Bergen